Automate the boring stuff with python 2nd edition PDF

Thể loại: Python;Lập trình
Tác giả : Al Sweigart
Tóm tắt nội dung:

There is no prior programming experience required and the book is loved by liberal arts majors and geeks alike.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :1.288
 • Kích thước :5.42MB
 • Số trang :568
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 2.146
 • Số lượt xem : 8.844

Thông tin sách:

The second edition of this best-selling Python book (100,000+ copies sold in print alone) uses Python 3 to teach even the technically uninclined how to write programs that do in minutes what would take hours to do by hand. There is no prior programming experience required and the book is loved by liberal arts majors and geeks alike.
If you've ever spent hours renaming files or updating hundreds of spreadsheet cells, you know how tedious tasks like these can be. But what if you could have your computer do them for you?
In this fully revised second edition of the best-selling classic Automate the Boring Stuff with Python, you'll learn how to use Python to write programs that do in minutes what would take you hours to do by hand—no prior programming experience required. You'll learn the basics Python and explore Python's rich library of modules for performing specific tasks, like scraping data off websites, reading PDF and Word documents, and automating clicking...

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook