Đều là câu hỏi PDF

Do chất lượng máy in của trường tồi nên đề thi in không rõ. Thầy giáo bèn đến từng phòng thi hỏi:
"Đề thi của các em có "vấn đề" gì không?"
Một học sinh bị bài thi làm cho mụ mẫm đứng lên nghi hoặc hỏi: "Thưa thầy, đề thi không phải toàn là "câu hỏi" ư?
("Vấn đề" trong tiếng Trung cũng có nghĩa là "câu hỏi").

Bình luận