Quang học sóng PDF

Tác giả : Jean-Marie Brebec

Thông tin sản phẩm:

  • Lượt đọc :23
  • Kích thước :7.96MB
  • Số trang :292
  • Đăng lúc :3 tuần trước
  • Số lượt tải : 30
  • Số lượt xem : 246

Tóm tắt nội dung:

6 Nhiễu xạ của sóng ánh sáng 7 Giáo trình thực tập: Giao thoa kế MICHELSON.

Giới thiệu sách

MỤC LỤC
1 Sóng ánh sáng
2 Đại cương về giao thoa trong quang học
3 Giao thoa do chia mặt sóng
4 Giao thoa do chia biên độ
5 Giao thoa hai sóng trong ánh sáng không đơn sắc.
6 Nhiễu xạ của sóng ánh sáng
7 Giáo trình thực tập: Giao thoa kế MICHELSON.
8 Giáo trình thực tập: Máy quang phổ cách tử
9 Giáo trình thực tập: Nghiên cứu sự phân cực của sóng ánh sáng
Phụ lục 1: Phép biến đổi FOURIER
Phụ lục2 : Giao thoa kế MICHELSON, kiểu Mich-2 (SOPRA)