Chống chế PDF

Một tên trộm bị bắt quả tang ăn trộm trâu. Người ta đóng gông giải huyện. Quan huyện hỏi:
- Mày dám cả gan ban đêm vào nhà người ta, ăn trộm trâu phải không?
Nó thưa, vẻ tội nghiệp:
- Oan cho con lắm. Con chỉ lấy sợi dây thừng mà thôi.
Quan lại hỏi:
- Thế, đầu sợi dây có trâu không?
Tên ăn trộm thưa:
- Bẩm quan, con trâu ấy chủ nhà buộc vào, chứ con không buộc.

Bình luận