Khác nhau PDF

Anh nọ đến cổng Thiên đàng, anh ta thấy Thánh Phê-Rô hỏi “Có vợ chưa?”. hễ ai gật đầu thì được vào.
Anh ta tự tin bước vào. Thánh gọi giật lại:
- Anh đi đâu?
- Vào Thiên đàng ạ.
- Thế anh có vợ chưa?
- Dạ. Không những một mà đến hai lần!
- Cút đi! Ta chỉ nhận những kẻ bất hạnh chứ không phải những thằng ngu.

Bình luận