Từ trái nghĩa PDF

Thầy: Các em có thể lấy ví dụ về từ trái nghĩa không?
Trò: "Em thưa thầy ví dụ nh

Bình luận