Chửi khéo PDF

Ngườii nọ ngồi ăn uống thô lỗ, ngồi vào mâm là gắp lấy gắp để nhai nhồm nhoàm. Những người ngồi cùng mâm thấy thế hỏi:
- Ông tuổi gì?
Anh ta trả lời:
- Tôi tuổi tuất. Nhưng đang ăn, các ông hỏi làm gì? Những người kia nói:
- Ồ, để chúng tôi đề phòng.
Anh ta hỏi lại:
- Tại sao lại phải đề phòng?
Những người kia nói:
- May mà ông cầm tinh con cầy. Chớ như ông cầm tinh con hổ thì anh em chúng tôi phải chạy trước!

Bình luận