Trách thầy PDF

Thầy giáo: Em đọc bài chẳng có tiến bộ chút nào cả? Bằng tuổi em tôi đọc bài rất lưu loát.
Học sinh: Điều đấy chẳng có gì đáng bàn cả, lúc đó thầy của thầy dạy tốt hơn thầy của em.

Bình luận