Phép nhân ngược PDF

Có một quan sát viên của Bộ giáo dục đến thị sát tại một trường tiểu học.
Vào một lớp ông hỏi một học sinh ngồi bàn đầu: "9 nhân 6 bằng bao nhiêu"?
Học sinh đó vội đáp: 54.
Ngài quan sát viên gật đầu hài lòng khen:
"Tốt, mới nhỏ như thế này đã biết làm tính nhân. "Vậy 6 x 9 bằng bao nhiêu?"
Học sinh: 45.

Bình luận