Nhân tố thứ tư PDF

Thầy giáo: "Ai có thể cho thầy biết 4 nhân tố tạo nên giới tự nhiên là gì".
Học sinh: "Thứ nhất là lửa, thứ hai là không khí, thứ ba là đất, thứ tư...".
Thầy giáo: "Thứ tư là gì? Đừng vội, hãy nghĩ xem, bình thường em rửa tay bằng gì?
Học sinh được thầy gợi ý vui mừng trả lời: "Thứ tư là xà phòng ạ".

Bình luận