Nhân vật chính PDF

"Em hãy trả lời cho thầy, biết trong câu chuyện ngụ ngôn "Cáo và quạ" ai là nhân vật chính.
"Thưa thầy miếng phomat ạ".

Bình luận