"Nhị vương nhất hậu" PDF

Mẹ: Tiểu Tiểu tại sao bạn con đều gọi con là "Nhị vương nhất hậu"? Tiểu Tiểu: Vì con là đại vương đến muộn, đại vương ngủ gật.
Mẹ: Vậy còn "nhất Hậu"?
Tiểu Tiểu: Vì "da mặt con dày". Hậu còn có nghĩa là dày.

Bình luận