Tôn trọng PDF

Thầy giáo hỏi học sinh: "Bò đực và bò cái cùng đang ở trên đồng cỏ" câu này đúng hay sai?
Đại đa số mọi người đều nói: Hoàn toàn chính xác.
Chỉ một học sinh nam nói: Không, không đúng, phải nói "bò cái và bò đực cùng đang ở trên đồng cỏ". Nếu không nói thế là không tôn trọng phái nữ.

Bình luận