Thầy bói lạc đường PDF

Một ông thầy bói đi lạc đường, hỏi thăm khách qua đường. Người ấy bảo:
- Thầy đi bói thì phải biết đường chứ? Thế lúc đi, thầy không bói à?
Ông thầy bói trả lời:
- Tôi đã bói rồi đấy chứ! Trong quẻ, ngài dạy: cứ hỏi khách qua đường thì biết

Bình luận