Gàn có nòi PDF

Một thằng bé lười học, ông nó bảo không được, đánh nó mấy roi. Nó khóc thét lên. Vừa lúc đó, bố thằng bé đi đâu về, thấy vậy nổi giận. Nhưng không biết làm thế nào, bèn cầm gậy tự đánh vào mình, vừa đánh vừa nói:
- Ông đánh con tôi thì tôi đánh con ông!
Người ông cũng phát khùng lên, bảo:
- À, mày đánh con tao thì tao treo cổ cha mày lên! Rồi vội vàng đi thì dây thừng để treo cổt

Bình luận