Hà tiện PDF

Xưa có anh chàng, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chỉ khư khư tích của làm giàu. Một hôm, có người bạn rủ ra tỉnh chơi. Trước, anh còn từ chối, người bạn nài mãi, anh ta vào buồng lấy ba quan tiền giắt lưng rồi cùng đi. Ra đến tỉnh, trông thấy cái gì, anh ta cũng muốn mua, nhưng sợ mất tiền, lại thôi. Trời nắng quá, muốn vào hàng nước uống, cợ phải thết bạn, không dám vào.
Ðến chiều trở về qua đò, đi đến giữa sông, anh ta khát quá, mới cúi xuống uống. Chẳng may lộn cổ xuống sông. Anh bạn trên đò kêu:
- Ai cứu, xin thưởng năm quan!
Anh ta trôi giữa dòng sông, nghe tiếng, cố ngoi đầu lên nói: - Năm quan đắt quá!
Anh bạn chữa lại:
- Thì ba quan vậy!
Anh ta cố ngoi đầu lên một lần nữa: - Ba quan vẫn đắt, thà chết còn hơn!

Bình luận