Giáo Trình Lý Thuyết Kiểm Toán PDF

Tóm tắt nội dung:

Khái niệm kiếm toàn 1.2.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :3
 • Kích thước :21.22MB
 • Số trang :360
 • Đăng lúc :7 tháng trước
 • Số lượt tải : 66
 • Số lượt xem : 423

Thông tin sách:

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KIỂM TOÁN
1.1. Khái niệm kiếm toàn
1.2. Quá trình ra đời, phát triển và sự cần thiết khách quan của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường
1.3. Chức năng của kiểm toán
1.4. Đối tượng và khách thể của kiểm toán
1.5. Các loại kiểm toán
1.6. Quy trình kiểm toán
1.7. Chuẩn mực kiểm toán
Chương 2
CÁC TỔ CHỨC KIỂM TOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
2.1. Tổ chức kiểm toán độc lập
2.2. Tổ chức kiểm toán Nhà nước
2.3. Tổ chức kiểm toán nội bộ
2.4. Phân biệt kiểm toán báo cáo tài chính với kiểm tra kế toán, thanh tra tài chính và thanh tra Nhà nước
Chương 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN
3.1. Báo cáo kiểm toán và ý nghĩa của báo cáo kiểm toán
3.2. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
Chương 4
GIAN LẬN VÀ SAI SÓT - TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO
4.1. Gian lận và sai sót
4.2. Trọng yếu
4.3. Rủi ro kiểm toán
Chương 5
CƠ SỞ DẪN LIỆU VÀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN
5.1. Cơ sở dẫn liệu
5.2. Bằng chứng kiểm toán
Chương 6
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ RỦI RO KIỂM SOÁT
6.1. Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ
6.2. Các mục tiêu chi tiết của kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính
6.3. Cơ cấu của hệ thống kiểm soát nội bộ
6.4. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát
Chương 7
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VÀ KỸ THUẬT CHỌN MẪU TRONG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN
7.1. Phương pháp kiểm toán
7.2. Kỹ thuật chọn mẫu
Chương 8
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KIỂM TOÁN
8.1. Chuẩn bị kiểm toán
8.2. Tổ chức quá trình kiểm toán
8.3. Tổ chức giấy tờ và hồ sơ kiểm toán
8.4 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán
Danh mục tài liệu tham khảo

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook