Phương pháp tự luyện thi TOEIC phần Talks và Incomplete sentences

Phương pháp tự luyện thi TOEIC phần Talks và Incomplete sentences

Tiếp tục về các chủ đề hay gặp trong các bài thi TOEIC với phần 4 - Short conversations và phần 5 Incomplete sentences

 

Phần 4: Talks

1. Làm quen với lời chỉ dẫn

Lời chỉ dẫn phần này lúc nào cũng giống nhau: “You will hear some talks given by a single speaker. You will be asked to answer three questions about what the speaker says in each talk. Select the best response to each question and mark the letter (A), (B), (C) or (D) on your answer sheet. The talks will not be printed in your test book and will be spoken only one time”

 

2. Các chủ tình huống hay gặp trong bài thi

Ôn lại những từ sẽ giúp bạn xác định mục đích của câu hỏi. Hãy cố gắng nghe những từ về:

- Một chuỗi hành động (khi nào, trước đây, đầu tiên, vv..)

- Người nghe (ai, hướng tới ai, đang nói chuyện với ai, vv…)

- Tình huống (ở đâu, mục đích chính của nó là gì, vv…)

- Chủ đề (đang nói về gì, đang thảo luận về cái gì vv…)

- Yêu cầu (yêu cầu, hỏi,  liệu có thể vv…)

 

Phần  5: Incomplete sentences

 

1. Làm quen với lời chỉ dẫn

Lời chỉ dẫn phần 5 luôn là: “A word or phrase is missing in each of the sentences below. Four answer choices are given below each sentence. Select the best answer to complete the sentence. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet.`”

 

2. Các chủ đề ngữ pháp thường gặp

Dưới đây là các chủ đề ngữ pháp thường gặp nhất trong part 5:

- Từ cùng họ (ví dụ careful/carefully/careless/carelessly/care)

- Từ giống nhau (ví dụ except/accept)

- Giới từ (ví dụ on Friday/on Friday afternoon/in the afternoon)

- Từ nối (though/although/but)

- Trạng từ chỉ tần suất (still, yet, always, etc.)

- Động từ cầu khiến (ví dụ The supervisor had him stocking shelves all day)

- Câu điều kiện (Ví dụ If she were the boss, she would hire me)

- Thì của động từ (Ví dụ I`ve worked in this shop since 2001.)

- Động từ ghép (Ví dụ look after, put off. vv...)

 

Xem thêm:

Phương pháp tự luyện thi TOEIC phần Photos

Phương pháp tự luyện thi TOEIC phần Question - Response

Phương pháp tự luyện thi TOEIC phần Short conversations

 

Nguồn: http://lophoc24h.com

BÌNH LUẬN

Bạn có biết?